Technical Support: Q & A

   English   Español   Tiếng Việt   日本語

Cài đặt vào Win Server 2003 (Với máy con OS X).

Cài đặt vào một máy chủ Windows 2003 từ máy con dùng Mac OS X không cần kích hoạt AFP.

Có 2 cách để đăng nhập vào một hệ Windows 2000 và 2003 Server từ một máy tính dùng OS X: AFP và SMB; AFP là Chuẩn Apple (Apple Standard). Nếu bạn không muốn mở AFP trên máy chủ, bạn cần làm như sau:

Tạo một user mới với quyền truy cập "chỉ-đọc" (Read Only) đến thư mục DynEd trên máy chủ. User này cũng có quyền truy cập "chỉ đọc" đến thư mục Launch và tất cả các thư mục con của nó. Trong thư mục data, user này phải có toàn quyền (full access) gồm: đọc, ghi, tạo, thực thi và xóa. Điều này giống như cho phép nhiều hơn một user chạy các giáo trình. Người sử dụng cần login lại vào user khác với đầy đủ các quyền cần thiết để thay đổi admin password hoặc chạy UpToDate.

Xin lặp lại, "Quyền truy cập chỉ-đọc trên thư mục DynEd (và tất cả các thư mục con), nhưng toàn quyền truy cập trên thư mục DynEd:Data". Các quyền này cần được thiết lập trên server sử dụng các bảng điều khiển của Windows (Windows Control Panel).


Need more help? Get support and provide details about your issue.