Technical Support: Q & A

   English   Español   Tiếng Việt

Chạy trên máy con (clients) OS-X (Win Server 2003)

Không thể chạy cùng lúc nhiều máy con dùng Mac OS-X từ máy chủ Windows 2003.

Trên các máy tính Mac OS X kết nối với một máy chủ dùng Windows 2003 server, tôi chỉ có thể chạy một user nhưng tôi có một bản quyền (license) cho nhiều user.
Điều này bởi vì bạn đang đăng nhập (logging) qua SMB. Bạn phải đăng nhập qua AFP.

Đăng nhập AFP

  • Ngồi tại máy chủ
  • Trong Control Panels - Computer Management, nhấp trái chuột vào System Tools.
  • Nhấp phải chuột lên mục Shared Folders, sau đó nhấp trái chuột lên mục Configure File Server for Macintosh.

 


  • Dưới thẻ Configuration bạn sẽ thấy chữ Security, từ menu xổ xuống Enable authentication chọn Apple Clear Text or Microsoft


  • Click "Apply" sau đó click "OK"

Bạn cũng kiểm tra các thành phần sau:

Bây giờ hãy mở mục Shared Folders - Shares, tìm đến thư mục bạn đang chia sẻ (sharing) cho Mac (có hình máy tính nhỏ trên đầu biểu tượng "bàn tay")
Nhấn đúp chuột lên thư mục đó.
Dưới thẻ General, nhìn xuống phía dưới bạn sẽ thấy chữ "This volume is read only", hủy-chọn mục đó (nếu mục này đang được chọn, nếu không chỉ cần đóng tất cả các cửa sổ lại), làm các thay đổi kể trên có hiệu lực.



Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt các giáo trình, làm những bước trên, sau đó đến một máy con, đăng nhập vào máy chủ qua AFP (khi kết nối đến máy chủ bạn có thể viết AFP://tên hoặc địa chỉ IP của máy chủ hoặc duyệt thư mục "My Network") và mở thư mục DynEd trên máy chủ. Xoá các tập tin Launcher, Records Manager, UpToDate, Manual. Sau đó bạn thực hiện cài đặt lại các giáo trình đè lên bản trước, nhưng nhấn skip bỏ qua các CD nội dung giáo trình.

======================

QUAN TRỌNG

Nếu mục "Configure File Server for Macintosh" không hiển thị khi bạn nhấn phải chuột lên thư mục "Shared Folders", bạn phải cài đặt "Macintosh File Sharing". Làm theo hướng dẫn sau:
Để cài đặt phần "File Server for Macintosh"
Mở trình Windows Components.
Trong mục Components, nhấn Other Network File and Print Services (nhưng không chọn hoặc hủy chọn hộp kiểm (check box) cạnh phần này), và nhấn Details.
Chọn hộp kiểm File Services for Macintosh.
Để cài đặt Print Server for Macintosh, bạn cũng có thể chọn hộp kiểm "Print Services for Macintosh".

Nhấn OK, sau đó nhấn Next.
Lưu ý:

Để mở trình Windows Components Wizard, nhấn Start, nhấn Control Panel, nhấn đúp chuột lên "Add or Remove Programs", và sau đó nhấn "Add/Remove Windows Components".
Một số thành phần của Windows cần phải cấu hình trước khi sử dụng. Nếu bạn cài đặt một hoặc vài thành phần loại này nhưng chưa cấu hình chúng, khi bạn nhấn chuột vào mục "Add/Remove Windows Components", một danh sách các thành phần cần phải cấu hình sẽ hiển thị. Để bắt đầu trình Windows Components Wizard, nhấn Components.
Bạn phải có phân vùng định dạng NTFS trước khi bạn cài phần File Server for Macintosh.
Khi đã cài File Server for Macintosh và TCP/IP, giao thức Apple Filing Protocol (AFP) qua TCP/IP được tự động kích hoạt.
Nếu bạn chưa cài giao thức Apple Talk, giao thức này sẽ được cài tự động khi bạn cài phần "File Server for Macintosh."


Need more help? Get support and provide details about your issue.