Technical Support: Q & A

   English   Español   日本語   Tiếng Việt   Indonesian

Proxy Servers và Internet Records.

Một Proxy Server ảnh hưởng như thế nào khi tôi sử dụng Records Manager (TCP/IP)?

Tường lửa (Firewalls) & Proxy Servers
Một xí nghiệp sử dụng Tường Lửa để giới hạn các trang web mà nhân viên có thể truy cập và không cho nhân viên sử dụng quá nhiều băng thông của công ty để tải các tập tin lớn.

Có thể giới hạn truy cập bằng cách:

  • Chặn/cho phép truy cập đến một số trang nào đó.
  • Chặn/cho phép truy cập đến một số "cổng" (ports). Nói chung HTTP=cổng 80 và những cổng thông dụng khác được cho phép, những cổng khác bị chặn.
  • Chặn truy cập đến một số cổng nhưng cho phép dữ liệu đó lưu thông qua Proxy server.

Tất cả các ứng dụng DynEd dùng HTTP trên cổng 80. Nếu một trình duyệt Internet (IE, FireFox, Opera...) có thể làm việc được thì DynEd có thể làm việc được. Để cài đặt Internet Records bạn phải truy cập được vào hai trang sau:
1. records.dyned.com

Nếu xí nghiệp/trường sử dụng một ProxyServer và một Tường Lửa, các ứng dụng DynEd phải đi qua được một cách xuyên suốt.
Nếu có vấn đề, kiểm tra các thiết lập Proxy.

 


Need more help? Get support and provide details about your issue.