Technical Support: Q & A

   English   日本語   Español   Tiếng Việt

Các vấn đề khi cài đặt DynEd theo dạng Internet Records

Nếu bạn đang gặp vấn đề khi cài đặt hoặc sử dụng DynEd theo dạng Internet Records (TCP/IP).
Vui lòng xem xét các vấn đề sau:

  • Đảm bảo đường truyền Internet của bạn hoạt động tốt.
  • Chạy trình duyệt Web và chắc chắn rằng bạn có thể truy cập các địa chỉ này trên Internet.
  • Kiểm tra bạn đã cập nhật bản DynEd trên máy chưa.
  • Đưa các địa chỉ Internet mà DynEd sẽ truy cập vào danh sách tin cậy (trusted sites).
  • Nếu bạn có một chương trình an ninh hệ thống kiểu như "Norton Internet Security", kiểm tra lại các thiết lập và chắc chắn các ứng dụng DynEd được cho phép truy cập Internet.
  • Nếu có sử dụng máy chủ Proxy (Proxy server), kiểm tra lại các thiết lập Proxy.
  • Nếu đang sử dụng tường lửa, bạn phải thiết lập cho phép sử dụng các ứng dụng các địa chỉ Internet của DynEd.
  • Kiểm tra tốc độ kết nối bằng cách đến trang: Broadband Reports

Vẫn chưa làm việc, vui lòng làm như sau:
Gửi tập tin dyned.log tại máy con xảy ra sự cố đến support@dyned.com.
Nhớ gửi kèm các thông tin sau đây:
1. Kiểu kết nối Internet (Dial-up, DSL, Cable, hay loại khác).
2. Bạn có đang truy cập Internet qua "Tường Lửa" không?
3. Bạn có đang truy cập Internet qua một "Proxy Server" hay không?
4. Bạn đang kết nối từ nhà hay từ văn phòng?

 


Need more help? Get support and provide details about your issue.