Technical Support: Q & A

   English   Español   日本語   Tiếng Việt

Các địa chỉ Internet mà DynEd truy cập.

Các địa chỉ Internet mà các ứng dụng DynEd cần truy cập khi hoạt động là gì?

Tất cả các kết nối của chương trình DynEd đều qua giao thức HTTPS trên cổng 80, 443
Phiên bản DynEd cài theo dạng Internet Records (TCP/IP) cần truy cập đến các địa chỉ sau
Vui lòng lựa chọn theo thiết lập Records Server đã sử dụng khi cài đặt DynEd.

 

Americas
am1.records.dyned.com
download.dyned.com
 

China-2 and China-3
cn2.records.dyned.com
cn2download.dyned.com
storage.dyned.com

Europe
europe.records.dyned.com
download.dyned.com
eu1download.dyned.com

Asia
asia.records.dyned.com
download.dyned.com
us1download.dyned.com

Indonesia-1
id1.records.dyned.com
download.dyned.com
us1download.dyned.com

Indonesia-2
id2.records.dyned.com
download.dyned.com
us1download.dyned.com

Korea
kr1.records.dyned.com
download.dyned.com
us1download.dyned.com

Malaysia
my1.records.dyned.com
download.dyned.com
us1download.dyned.com

Mexico
mx1.records.dyned.com
download.dyned.com

Mongolia
mn1.records.dyned.com
mn1download.dyned.com
us1download.dyned.com

Turkey (Sadece Resmi Okullar)
mone.records.dyned.com
mone.download.dyned.com

Vietnam
vn1.records.dyned.com
vndownload.dyned.com

Thai
th1.records.dyned.com
download.dyned.com
us1download.dyned.com

Nếu bạn có một chương trình an ninh Mạng như Norton Internet Security, bạn cần cấu hình chương trình để cho phép các ứng dụng DynEd truy cập các địa chỉ trên.

Nếu bạn đang sử dụng một ProxyServer và một “Tường Lửa”, giáo trình DynEd phải đi xuyên suốt qua tất cả. Nếu có vấn đề xảy ra, kiểm tra lại các thiết lập hoặc liên lạc bộ phận hỗ trợ kĩ thuật.


Need more help? Get support and provide details about your issue.