Technical Support: Q & A

   English   Español   Tiếng Việt   日本語

Norton Internet Security

Các ứng dụng DynEd không thể truy cập Internet.

Khi các giáo trình chạy và cố truy cập Internet, Norton sẽ tự động hỏi xem bạn có muốn cho giáo trình DynEd truy cập Internet hay không. Đây là vài hướng dẫn về cách thay đổi các quyền hạn truy cập bằng tay.

 1. Chạy Norton Internet Security.
 2. Chọn nút "Norton Internet Security-System Status & Settings".
 3. Chọn "Personal Firewall".
 4. Nhấn chuột lên nút "Configure".
 5. Chọn thẻ "Programs"
 6. Dưới phần "Manual Program Control", bạn sẽ thấy một danh sách các chương trình.
 7. Để thêm chương trình DynEd vào danh sách nếu các ứng dụng DynEd chưa được liệt kê:
 8. Nhấn chuột lên nút "Add".
 9. Mở thư mục DynEd của bạn.
 10. Chọn mỗi lần một ứng dụng (Launchw.exe, Records Manager.exe, UpToDate.Exe, launch\xxxxxxxx\Dynedw.Exe)
 11. Nhấn chuột lên nút "Open".
 12. Bạn sẽ thấy câu thông báo: "What do you want to do?".
 13. Từ menu xổ xuống, chọn: "Permit".
 14. Nhấn OK.
 15. Lặp lại cho các ứng dụng khác.
 16. Để thay đổi thiết lập cho một chương trình DynEd.
 17. Duyệt đến mỗi ứng dụng DynEd (Setup.exe, Launchw.exe, Records Manager.exe, UpToDate.Exe, Dynedw.Exe).
 18. Chọn ứng dụng cần thay đổi.
 19. Nhấn chuột lên nút "Modify".
 20. Bạn sẽ thấy một câu thông báo: "What do you want to do?"
 21. Từ danh sách xổ xuống, chọn: "Permit".
 22. Nhấn OK.


Need more help? Get support and provide details about your issue.