Technical Support: Q & A

   English   Español   Tiếng Việt

Kết nối Internet không đảm bảo

Kết nối Internet trong lab của tôi chậm và không đảm bảo.
Thiết lập một "Lịch làm việc" (Scheduled Task).

Bài viết sau đây áp dụng cho DynEd chạy theo dạng Internet Records, kết nối Internet chậm hoặc không đảm bảo.

Ý TƯỞNG:

 • Một học viên được cho phép học off-line trong X ngày hoặc Y giờ học mà không cần kết nối.
 • Khi học viên kết nối, bản ghi kết quả học tập của học viên được đồng bộ (synced) và học viên này có thể tiếp tục học X ngày hoặc Y giờ nữa mà không cần kết nối.
 • Học viên chưa học lần nào, phải kết nối khi học lần đầu tiên.

Tùy chọn 1
Trong RM (Records Manager) có một chức năng "Options->Sync All Student Records now" .
Khi giáo viên sử dụng, chức năng này làm hai việc:
 1. Đồng bộ kết quả học tập cho tất cả các học viên tại nơi đó, từ đó cho phép mỗi học viên tiếp tục học X ngày hoặc Y giờ học mà không cần kết nối.
 2. Tạo ra một bản ghi trắng cho các học viên (trong lớp) chưa từng học lần nào, từ đó cho phép các học viên mới học off-line dù họ chưa học lần nào.

Tùy chọn 2

 • Bạn yêu cầu học viên luôn luôn học off-line.
 • Ban thiết lập một máy để chạy một "Lịch làm việc" (Scheduled Task) với các công việc:
  1. Chạy Records Manager tự động theo một chu kỳ đều đặn. Ví dụ, RM sẽ chạy mỗi ngày vào nửa đêm (khi kết nối Internet ít được sử dụng)
  2. Records Manager sẽ chạy trong một chế độ đặc biệt, nó sẽ đăng nhập và đồng bộ tất cả các bản ghi cho tất cả các học viên tại trường.
  3. Đăng xuất.

  Kết quả là:

 • Học viên sẽ không bao giờ kết nối trong giờ học nữa và từ đó sẽ không có vấn đề về kết nối.
 • Giáo viên sử dụng RM sẽ có kết quả học tập mới nhất, ngoại trừ những gì mới học hôm nay.
 • Nếu học viên không sử dụng hết băng thông, RM sẽ có nhiều băng thông hơn.


  Thiết lập một lịch làm việc trong Windows XP như thế nào:

  1. Mở Start->Settings->Control Panel.
  2. Nhấn đúp chuột "Scheduled Tasks".
  3. Nhấn đúp chuột lên "Add Scheduled Task".
  4. Sử dụng trình thông minh (Wizard) để điền vào các thông tin.
  5. Khi được yêu cầu chỉ ra ứng dụng cần chạy, chọn Records Manager.Exe trong thư mục DynEd.
  6. Nhấn đôi chuột lên tác vụ "Records Manager" vừa mới xuất hiện trên danh sách.
  7. Nhấn chuột lên thẻ "Task".
  8. Trong ô "Run", bạn sẽ thấy đường dẫn có dạng:
   "\\myserver\english\dyned\Records Manager.exe"
  9. Thêm thông tin Group login và Group password vào cuối đường dẫn như sau:
   "\\myserver\english\dyned\Records Manager.exe" /SR:GROUP_LOGIN:GROUP_PASSWORD
  10. Đánh dấu kiểm vào ô "Run only if logged on".
  11. Nhấn chuột vào thẻ "Schedule".
  12. Kiểm lại các thiết lập.
  13. Nhấn chuột vào thẻ "Settings"
  14. Kiểm lại các thiết lập.

  Khi đã hoàn tất, kiểm lại Scheduled Task mà bạn vừa tạo ra:

  1. Mở "Start->Settings->Control Panel"
  2. Chọn "Scheduled Tasks".
  3. Nhấn phải chuột lên task bạn vừa tạo.
  4. Chọn "Run".

  Lưu ý 1: Bạn có thể thêm dòng sau vào tập tin "records.ini" để hộp "view off-line" được đánh dấu kiểm sẵn cho giáo viên: view_off_line_default=y

  Lưu ý 2: Bạn có thể thêm dòng sau vào tập tin records.ini để hộp "study off-line" được đánh dấu kiểm sẵn cho học viên
  study_off_line_default=y


  Need more help? Get support and provide details about your issue.