Technical Support: Q & A

   English   Español   Tiếng Việt

Cài đặt với một tài khoản người dùng bị hạn chế quyền.

Cài DynEd với quyền hạn chế.

Có dùng dĩa CD khi học - Theo dạng Local

Windows XP
Đăng nhập như một học viên (bị hạn chế quyền).
Tạo thư mục "c:\dynedwin"
Chạy trình cài đặt (setup.exe) và cài vào "c:\dynedwin".
Kết thúc cài đặt.
Chạy giáo trình.


MAC OS-X
Đăng nhập như một học viên.
Chạy Setup.
Nhập mật mã Admin khi được hỏi.
Kết thúc cài đặt.
Chạy giáo trình

Lưu ý: Nếu các cách trên không hoạt động, tạo một thư mục tên DynEd trong thư mục Application và chạy lại Setup.


Need more help? Get support and provide details about your issue.