Technical Support: Q & A

   English   Español   Tiếng Việt

Giáo trình và bản ghi kết quả học tập nằm trên các máy chủ khác nhau.

A. Cài đặt nội dung giáo trình DynEd lên một máy chủ và lưu bản ghi kết quả học tập lên một máy chủ khác.

  1. Tạo một thư mục trên máy chủ bạn muốn lưu bản ghi (ví dụ: ..\MYRECORDS).
  2. Chạy trình cài đặt (SETUP.EXE), sử dụng nút "Advanced" trên màn hình thứ ba để thiết lập phần "Student Records Path" đến thư mục bạn vừa tạo trên máy chủ kia (như: ..\MYRECORDS).

B. Cài nội dung giáo trình DynEd vào hai máy chủ nhưng lưu bản ghi chỉ trên một máy chủ.

  1. Cài theo dạng Không Dùng Dĩa Khi Học (Discless Installation) như bình thường trên Máy Chủ-1 (máy chủ bạn muốn lưu bản ghi kết quả học tập).
  2. Bắt đầu cài như bình thường trên Máy Chủ-2. Đến màn hình thứ 3, nhấn nút "Advanced". Thiết lập phần "Student Records Path" đến thư mục DynEd trên Máy Chủ-1.
  3. Trên một nửa số máy con, tạo lối tắt (shortcut) trỏ đến ứng dụng ..\dyned\launch.exe trên Máy Chủ-1. Tạo lối tắt trỏ đến ..\dyned\launch.exe trên Máy Chủ-2 đối với một nửa số máy con còn lại.

Vài điều cần nhớ:

  • Khi bạn chọn một đường dẫn, đảm bảo rằng đây là đường dẫn học viên luôn luôn có thể truy cập được. Không nên chọn đường dẫn mà học viên phải đăng nhập (log on) mới có thể truy cập được.
  • Nếu bạn chọn đường dẫn là một ổ dĩa ánh xạ như: F:\DYNED, chắc chắc rằng mọi máy con luôn luôn được ánh xạ. Không nên chọn ổ dĩa ánh xạ mà học viên phải đăng nhập, ánh xạ ổ dĩa rồi mới có thể truy cập được.


    Need more help? Get support and provide details about your issue.