Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt

Lỗi "Can't Create DynEd Folder".

Đôi khi ứng dụng Setup không thể tạo thư mục DynEd trong thư mục Application, cho dù bạn đã nhập một tên đăng nhập và mật mã hợp lệ ở cấp Administrator.

Có thể bạn phải tạo thư mục DynEd bằng tay nếu ứng dụng Setup không thể tạo cho bạn. Chỉ làm theo hướng dẫn này nếu bạn chắc chắn đã nhập một tên đăng nhập và mật mã ở mức admin (quản trị) vào máy tính của bạn khi được ứng dụng Setup yêu cầu:
1) Đăng nhập với một tài khoản có quyền Administrator.
2) Chạy ứng dụng Terminal (Nằm trong thư mục Applications:Utilities folder)
3) Nhập các lệnh sau:


Need more help? Get support and provide details about your issue.