Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt   日本語

Lỗi: SMTP Host Name

Khi gửi E-mail tôi gặp lỗi: SMTP Host Name

Khi gửi e-mail trong ứng dụng Records Manager, đảm bảo rằng bạn có một địa chỉ e-mail hợp lệ và tham số SMTP Host Name (địa chỉ máy chủ SMTP).

To E-mail: Nhập địa chỉ e-mail của học viên tại đây.
From E-mail: Nhập địa chỉ e-mail của giảng viên
CC E-mail: Nhập địa chỉ e-mail của một bên khác có liên quan.
SMTP Host Name: Nhập địa chỉ máy chủ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Nói chung, tham số này sẽ có dạng "mail.someplace.com", trong đó "someplace.com" là phần sau của địa chỉ e-mail giáo viên, nghĩa là phần theo sau dấu "@". Nếu bạn không biết địa chỉ SMTP, vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật chịu trách nhiệm về e-mail trong tổ chức của bạn, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

Lưu ý: cổng mặc định cho e-mail là Cổng 25. Nếu kĩ thuật viên của bạn cho biết họ sử dụng cổng khác 25 (ví dụ: 2555), thì thêm một dấu hai chấm và số Cổng vào cuối phần SMTP Host Name (ví dụ: mail.someplace.com:2555)


Need more help? Get support and provide details about your issue.