Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt   日本語

Trình Setup bị treo khi đang cài đặt

 

  1. Đưa DVD 2.5 vào ổ dĩa
   - Mở các tập tin trên dĩa (đừng chạy trình Setup)
   - Nếu ứng dụng Setup bắt đầu chạy, thoát ra.

 

 

 

 

 

  • Xoá tất cả các thư mục DynEd đã được tạo ra như:
   - C:\Program files\DynEd
   - C:\ProgramData\DynEd
   - C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\DynEd
   - C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\VirtualStore\ProgramData\DynEd

 

 

 

 

 

 

 

  • Tải tập tin Setup.Exe từ ftp://ftp.dyned.com/support/RM26
   - Lưu chương trình Setup.Exe lên desktop
   - Nhấn đúp chuột vào ứng dụng Setup.Exe vừa tải về trên desktop
   - Chạy trình cài đặt như bình thường.
   - Ở cuối quá trình cài đặt, khi được thông báo, hãy kiểm tra các bản cập nhật (updates) và thực hiện cập nhật mọi thành phần bị quá hạn.

 

 

 

 

 

 

 

  • Nếu vẫn chưa được
   - Gửi tập tin c:\ProgramData\dyned\dyned_log.txt đến địa chỉ support@dyned.com

 

 

 


Need more help? Get support and provide details about your issue.