Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt

Tôi gặp thông báo "Invalid Installation"

Nếu bạn gặp thông báo "Invalid Installation", vui lòng làm như sau:

  1. Chạy UpToDate và cập nhật DynEd trên hệ thống của bạn lên phiên bản mới nhất.

  2. Nếu vấn đề vẫn còn, chạy DynEd Analyzer để phát hiện có lỗi/vấn đề gì không.

  3. Nếu trình Analyzer phát hiện ra vấn đề, lên trang DynEd Support để được hỗ trợ khắc phục vấn đề. Bạn có thể dễ dàng tìm ra giải pháp hơn bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu Hỏi và Đáp của DynEd.

  4. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề, vui lòng gửi một bản sao của tập tin DynEd_log.txt (sau khi chạy UpToDate và Analyzer). Bạn cũng gửi một bản mô tả rõ ràng về mọi việc đã làm hoặc những thay đổi và những gì đã xảy ra trước khi gặp vấn đề đến support@dyned.com và CC Trưởng Đại Diện DynEd của bạn. Bạn KHÔNG cần phải gửi ảnh chụp màn hình, mã cài đặt, vì mọi thông tin mà các kĩ sư cần biết đã có trong tập tin DynEd_log.txt.


    Need more help? Get support and provide details about your issue.