Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt   日本語

Sao chép một bản cài đặt trên máy đơn (StandAlone) từ máy này sang máy khác

1) Để sao chép một bản cài đặt theo dạng Internet Records, StandAlone đến một máy đơn khác cùng hệ điều hành, chép những thư mục DynEd sau đây:
A) Windows XP
C:\Program Files\DynEd
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DynEd

B) Windows Vista và Windows 7
C:\Program Files\DynEd
C:\ProgramData\DynEd

C) Mac OSX
HD:Applications:DynEd
HD:Users:Shared:DynEd

2) Để sao chép một bản cài đặt Internet Records, Networked (cài trên mạng nội bộ) đến một máy đơn đã kết nối vào mạng nội bộ:
- Ngồi tại máy đơn và chạy ứng dụng DynEd\Analyzer trên máy chủ.
- Dùng menu "Options->Miscellaneous->Copy a 'Networked' installation to a 'StandAlone' installation on this computer."


Need more help? Get support and provide details about your issue.