Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt   日本語

Không thể kết nối đến Records Server

Không thể kết nối đến Records Server khi sử dụng Parental Control

Nếu bạn đang sử dụng Parental Control và gặp vấn đề khi truy cập records server vui lòng làm như sau:

Mở tập tin records.ini trên máy bạn
Thêm dòng: use_cfhttp=1
Lưu lại

 


Need more help? Get support and provide details about your issue.