Technical Support: Q & A

   Indonesian   Tiếng Việt   English   日本語

Error downloading versionm

Nếu bạn đang cài đặt hoặc chạy giáo trình và bạn gặp thông báo lỗi khi tải tập tin versionm.ini, vui lòng thử như sau:

Mở tập tin records.ini trên máy bạn
Thêm dòng: use _cfurl=1
Lưu lại


Need more help? Get support and provide details about your issue.