Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt   Indonesian   日本語

Corrupted Records Server Settings

Khi kết nối bạn gặp thông báo "Corrupted Records Server Settings."

Ấn và giữ phím CTRL khi khởi chạy giáo trình hoặc Records Manager. Bạn sẽ có khả năng lựa chọn máy chủ mà bạn muốn kết nối.


Need more help? Get support and provide details about your issue.