Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt   日本語

Thay đổi quyền hạn người dùng

Nếu có vẻ như bạn đang gặp vấn đề về phân quyền nhưng bạn không cho là thế (như trường hợp cài trên máy đơn), thử làm như sau trên từng thư mục trong hai thư mục DynEd

 

   - Đóng tất cả các ứng dụng DynEd

 

   - Đóng tất cả các thư mục DynEd

 

   - Ấn phải chuột lên thư mục

DynEd

   - Chọn

Properties

   - Nhấn chuột lên tab

Security

   - Nhấn nút

Edit

   - Đối với

mỗi

   dòng trong khung phí trên (Group or user names)    - Đánh dấu chọn vào tất cả các hộp chọn

Allow

    ở khung phía dưới (quyền hạn cho CREATOR OWNER)

 

    -Nhấn nút "Apply"
Need more help? Get support and provide details about your issue.