Technical Support: Q & A

   English   Tiếng Việt

Việt Nam server đổi địa chỉ IP.

Nếu bạn đang sử dụng VietNam Records Server và có sử dụng tường lửa, hãy thiết lập tường lửa của bạn để cho phép truy cập những địa chỉ sau đây (cách 1 được khuyên dùng):

Cách 1:
vn1.records.dyned.com
vn1.download.dyned.com


Cách 2: (CHỈ làm theo cách này khi tường lửa của bạn lọc theo địa chỉ IP)
222.255.121.248
222.255.121.148


Need more help? Get support and provide details about your issue.