Technical Support: Q & A

   English   日本語   Español   Tiếng Việt   汉语   Indonesian

Nhận Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tôi làm cách nào để thông báo một vấn đề kĩ thuật cho DynEd?

Để giúp bạn giải quyết mọi vấn đề đang gặp phải, chúng tôi đề nghị bạn làm theo các bước sau:

 

 

 

 

 1. Kiểu cài đặt:
  - Cài theo chế độ Local Records hay Internet Records
  - Cài trên máy-đơn hay mạng
  - Cài theo dạng CD-Based (cần dĩa CD khi học) hay Discless (nội dung giáo trình nằm hoàn toàn trên dĩa cứng)?
  - Tên và phiên bản của (các) giáo trình đã cài.
  - Phiên bản của dĩa cài đặt (Installation Disc) mà bạn đã dùng.

- Nếu nối mạng (Networked Installation), có bao nhiêu người sử dụng DynEd tại cùng một thời điểm?

 • Mô tả chi tiết vấn đề :
  - Nếu bạn có thể tái lập vấn đề, các bước chính xác để tái lập như thế nào?
  - Nếu có hiển thị thông báo lỗi, thông báo chính xác là gì?
  - Vui lòng cung cấp ảnh chụp màn hình (screen shot) của vấn đề đang xảy ra.
  - Nếu bạn cài nhiều hơn một giáo trình, tất cả các giáo trình có gặp vấn đề giống nhau hay không?
  - Nếu vài giáo trình vẫn hoạt động nhưng vài cái khác thì không, vui lòng cài lại các giáo trình đang bị lỗi.
  - Nếu đây là dạng cài đặt trên mạng, vấn đề đang xảy ra trên tất cả các máy con, vài máy hoặc chỉ một máy?
  - Vấn đề có xảy ra nếu chỉ một (hoặc một vài) học viên học cùng lúc?

 

 

 • Tập tin dyned.log và/hoặc dyned_log.txt
  - Gửi tập tin log từ một máy con đang gặp vấn đề.
  - Có thể tìm thấy tập tin log trong thư mục DynEd trên máy con.

 


Need more help? Get support and provide details about your issue.