Technical Support: Q & A

   日本語   English   Español   Tiếng Việt   Indonesian

Gửi file "dyned.log"

Các máy con (clients) có thể truy cập Internet

 • Từ trong giáo trình
  1. Nhấp đôi chuột lên biểu tượng DynEd Courseware hoặc tìm đến file ..\dyned\launchw.exe.
  2. Chọn menu Advanced Options->Email technical log file to:support@dyned.com

   

   

 • Từ Records Manager
  1. Nhấp đôi chuột lên biểu tượng DynEd Records Manager hoặc tìm đến file ..\dyned\Records Manager.Exe.
  2. Chọn menu Options->E-mail Options->Email technical log file to DynEd International
  3. Gửi E-mail đến: support@dyned.com, mô tả vấn đề

Các máy con không kết nối Internet

 1. Mở thư mục cài DynEd và tìm tập tin "DynEd_log".
  • Windows XP
   "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DynEd\DynEd_log"

 

 • Windows Vista and Windows 7
  "C:\ProgramData\DynEd\DynEd_log"
  Lưu ý: Các thư mục "Program Data" và "Application Data" là các thư mục ẩn. Vui lòng chạy chương trình DynEd Analyzer và chọn menu File-> Find... DynEd_log.txt để định vị tập tin này.

 

 

 • Mac OS X
  "HD:Users:Shared:DynEd"

 

 

 

 

Nếu bạn không thể tìm thấy tập tin DynEd_log...

 1. Mở thư mục DynEd và chạy ứng dụng Analyzer.
 2. Sử dụng chức năng "File-> Find... DynEd_log.txt ". Thư mục chứa tập tin DynEd_log sẽ mở ra.

Need more help? Get support and provide details about your issue.