Technical Support: Q & A

   English   Español   日本語   Tiếng Việt

Proxy Servers (thiết lập thủ công)

Thiết lập các giá trị Proxy Servers bằng tay như thế nào:

Nếu bạn kết nối Internet qua một "Proxy Server", chương trình DynEd sẽ tự động nhận dạng các thông số. Lần đầu tiên bạn chạy giáo trình, nó sẽ hiển thị các thông số đã nhận được. Nếu bạn muốn thay đổi các thông số này sau đó, bạn có thể nhấn chuột lên nút "Edit" trên màn hình đăng nhập khi chạy giáo trình.

  1. Xem các thiết lập Proxy


- Mở START->SETTINGS->CONTROL PANEL
- Nhấn "Internet Options" .
- Nhấn chuột lên thẻ "Connections".
- Nhấn nút "LAN settings" (nếu có nút này).
- Dưới phần "Proxy Server", xem kỹ phần địa chỉ (Address) và các thiết lập cổng (Port settings).
- Kiểm tra các giá trị trong phần "Use a Proxy Server..." đúng chưa.
- Có thể có các thông tin khác nếu bạn nhấn "Advanced"
- Chúng ta hãy tập trung vào: các thiết lập cho "Address" và "Port".
- Không có một thiết lập nào là đúng hoàn toàn vì Địa Chỉ Proxy Server và Cổng (Port) sẽ khác nhau tùy mỗi nơi.

 

 

  • Thiết lập trong tập tin "records.ini"

 

A) Không sử dụng Proxy trong bước 1
- Mở tập tin C:\Program Files\DynEd\records.ini
- Thay dòng "useproxy=y" thành "useproxy=n"
- Lưu lại.

B) Có dùng Proxy trong bước 1.
- Mở tập tin C:\Program Files\DynEd\records.ini
- Thay dòng "useproxy=n" thành "useproxy=y"
- Thiết lập dòng "proxyipaddress" thành giá trị ở BƯỚC 1, ví dụ: "proxyipaddress=111.111.11.1" hay "proxyipaddress=myProxy".
- Thiết lập dòng "proxyipport" theo giá trị bạn đã có ở BƯỚC 1 ví dụ: "proxyipport=80".
- Lưu lại.

 

  • Thiết lập Proxy cho QuickTime

 

A) Không sử dụng Proxy ở Bước 1.
- Mở START->SETTINGS->CONTROL PANEL.
- Nhấn đúp chuột lên "QuickTime".
- Chọn "Streaming Proxy".
- Kiểm tra lại các thiết lập HTTP tại đây. Không thiết lập giá trị nào tại đây.

B) Có sử dụng Proxy ở Bước 1
- Mở START->SETTINGS->CONTROL PANEL .
- Nhấn đúp chuột lên "QuickTime".
- Chọn "About QuickTime".
- Bạn phải dùng QuickTime 5 hoặc mới hơn.
- Chọn "Streaming Proxy".
- Kiểm tra các thiết lập HTTP tại đây. Các thiết lập này phải giống các thiết lập bạn đã làm ở BƯỚC 1.


Nếu hệ thống không hoạt động, vui lòng gửi tập tin log của dyned đến: support@dyned.com


Need more help? Get support and provide details about your issue.