Technical Support: Q & A

   English   Español   Tiếng Việt   日本語

Các hệ điều hành được DynEd hỗ trợ

Tất cả các sản phẩm của DynEd hoạt động tốt trên các máy tính chạy Windows và các máy Macintosh.

Máy con

Windows
Các hệ điều hành:  Windows 8, Windows 10 

Macintosh
Hệ 10.9 và cao hơn.

Linux Clients
Hiện tại, chúng tôi chưa hỗ trợ máy con dùng Linux.

Máy chủ

Windows / Novell
Windows NT, Windows 2000, 2003, 2008, Novell servers
Về cơ bản, bất kỳ hệ Windows hoặc Novell Server nào cũng sẽ làm việc với các sản phẩm của chúng tôi.

Macintosh
Tất cả các hệ điều hành MAC OS X server.

Linux
Nếu các máy con dùng Windows hay hệ điều hành MAC (dành cho máy trạm) được kết nối đến Linux server, hệ thống sẽ hoạt động.

NAS
Bất kì hệ thống máy chủ NAS (Network Attached Storage) nào cũng hoạt động được.

Xem trang cấu hình máy con để biết thêm thông tin.


Need more help? Get support and provide details about your issue.