Technical Support: Q & A

   English   日本語   Español   Tiếng Việt

Tìm chương trình UpToDate ở đâu?

Tải chương trình UpToDate về

 • Windows
  - Tải tập tin http://download.dyned.com/softwareupdates/courses2/UP2DATEU.EXE  (khoảng 300k) và lưu trên desktop của bạn.
  - Nhấn đúp chuột lên tập tin UP2DATEU.EXE.
  - Thiết lập thông số "Unzip to folder" đến thư mục DynEd, nơi bạn đã cài đặt các giáo trình.
  - Nhấn "Unzip". Nhấn "Close".

 

 • Mac
  - Tải tập tin http://download.dyned.com/softwareupdates/courses/UPTODATE.ZIP (khoảng 90K) và lưu trên desktop của bạn.
  - Nhấn đúp chuột lên file UPTODATE.ZIP
  - Di chuyển tập tin kết quả (gọi là UpToDate) đến thư mục DynEd nơi bạn cài các giáo trình.
  - Xem trong thư mục "DynEd". Bây giờ bạn phải có một file gọi là UpToDate.

 

Chạy UpToDate

 1. Nhấn đúp chuột lên tập tin "DynEd\UpToDate"."
 2. Nhấn OK.
 3. Chọn "DynEd Application" và bất kì giáo trình nào đang bị quá hạn.
 4. Nhấn "Download" và đợi các tập tin chép về.
 5. Nhấn "Quit."

Need more help? Get support and provide details about your issue.