Technical Support: Q & A

   English   日本語   Español   Tiếng Việt

Âm thanh bị mất/ngắt quãng

Nếu bạn đang gặp vấn đề mất âm thanh khi chạy giáo trình, đây là vài điều bạn có thể thử:

 • Đổi "Direct Sound" thành "Wave Out"
  1. Mở Start->Settings->Control Panel.
  2. Nhấn đúp chuột lên biểu tượng "Quick Time".
  3. Đổi từ "Direct Sound" thành "WaveOut"
  a)Đối với QuickTime 7:
  - Nhấn chuột lên thẻ "Audio".
  - Dưới mục "Devices", chọn "Safe Mode (waveout only)".
  - Nhấn chuột lên thẻ "Advance".
  - Dưới mục "Video"
  - Chọn "Safe Mode (GDI only)"

  b)Đối với QuickTime 6:
  - Chọn "Sound Out" từ menu xổ xuống.
  - Dưới phần "Choose a device for playback" chọn "Wave Out" hay "Direct Sound" (dựa trên cái nào đang được chọn trước).
  4. Thử lại xem đã tốt hơn chưa.

 

 

 


Need more help? Get support and provide details about your issue.