Technical Support: Q & A

   English   Español   Tiếng Việt

Thin Clients

Thuật ngữ "Thin client" là một thuật ngữ mơ hồ có thể hiểu theo nhiều cách. Các máy như PDA cũng được gọi là thin clients, và chúng tôi không hỗ trợ PDA. Sau đây là sự khác nhau giữa cách DynEd hoạt động trên các hệ thống mạng file-server client bình thường và các thin client kết nối đến một Terminal server:

  • DynEd hoạt động trên các máy chủ chia sẻ file (file-server) bình thường:
    Khi bạn nhấn đúp một giáo trình DynEd được cài trên máy chủ, giáo trình được nạp và chạy trên máy con. Khi bạn truy cập dữ liệu học tập, máy con đọc dữ liệu và lưu trên bộ nhớ máy con. Máy chủ chỉ đóng vai trò đơn giản là nơi lưu trữ các tập tin cho máy con.

  • Các giáo trình DynEd trên Terminal server và các thin clients:
    Với các thin clients, tất cả các ứng dụng được thực thi trên bộ xử lý của server, vì vậy, nếu 30 máy con chạy đồng thời, máy chủ phải chạy 30 ứng dụng DynEd đồng thời. Các thin clients chỉ đơn giản là hiển thị ứng dụng theo dạng "câm" (không xử lý). Máy chủ Terminal gửi trực tiếp những hình ảnh cho các máy con hiển thị lên màn hình. Lợi ích của những hệ thống này là các máy con không cần cài đặt bất cứ chương trình nào, ngoại trừ một ứng dụng đơn giản để hiển thị những gì mà Terminal Server cung cấp.

DynEd trên các máy thin clients:
Chúng tôi chưa hoàn tất việc thử nghiệm DynEd trên thin clients. Chúng tôi có một vài khách hàng đã chạy được DynEd trên các thin clients và một máy chủ Citrix. Cách tốt nhất để thử nghiệm là phải có một khách hàng thử một giáo trình thật sự hoặc thử bằng dĩa DEMO.

Các giới hạn:
Các vấn đề chính là phải đảm bảo QuickTime, thu âm (audio recording) và phát lại (play back) làm việc tốt. Với các máy chủ Terminal và các máy thin clients, nói chung cần một server rất mạnh và một đội ngũ nhân viên IT thật giỏi.


Need more help? Get support and provide details about your issue.